CureZone
Old Format -> CureZone.INFO
Image Embedded Re: Inside the mind of Anders Behring Breivik (32)
 • Image Embedded Inside the mind of Anders Behring Breivik (32)   Webmaster   5y  9,451
  • Image Embedded ... ... ... ... ... ... ... Message posted on document.no by Anders Behr...   Webmaster   5y  8,862
   • Image Embedded 2010-02-16 19:25:24 ... ... ... According to two studies, 13% of young British...   Webmaster   5y  8,141
    • 2010-01-25 05:20:24 ... ... Public Enemy, Carl Christian, ... ... What you man...   Webmaster   5y  8,618  
     Randomly assigned avatar. Click to see my profile.
     Webmaster
     Date: 7/23/2011 6:54:24 AM   ( 5y ago )   Hits:   8618
     2010-01-25 05:20:24

     Public Enemy, Carl Christian,

     What you manage to come up with here is nothing but very nasty power control techniques.

     You claim that all Norwegians who do not follow Landsmo's container Gro Harlem Brundtland definition, are racist:

     "Everyone who has a Norwegian passport is fully valued Norwegian"

     ... Which means that even a Somali (with a Norwegian passport) who chews khat all day, who beats his wife and sends half of his money to al-Shabaab should be viewed as a full-blooded Norwegian?

     According to you, anyone in this country who dares to look at the Somali as anything other than a full-Norwegian is racists and need to be iron-branded in public?

     And you say that everyone who disagrees with your extreme kultur-Marxistic world view - the utopian, global citizen definition, is racists?

     In that case, I think you have labeled 95% of the world population exactly that ( racists ) but they (95%) just play a minor role, according to you?


     You are only committed to paralyze all the debate in society, to silence all those who are not of the same opinion as you, to exercise social control in line with the conservative Muslims in Greenland?

     As soon as a person takes off his "ideological hijab" that is where you are with your ideological gang to gang them, the troll you are.


     Sorry, but it does not work anymore. More and more people will be increasingly immune to your rule techniques due to the massive inflation of your rhetoric.

     I think the majority of Norwegians expect full cultural assimilation (European culture) to count all others as full Norwegians.
     The analysis of Hans is thus correct.

     Norwegian passport is irrelevant in this context. Get over it ...!
     :-)
     2010-01-24 10:45:19

     The problem with the Progress Party (FrP) have become that in their strugle to reach out to the multiculturalist standards and humanisms suicidal ideals, they have in many ways thrown out the baby with the bath water.

     Genuine resistance has been reduced to listening to the PR agency and do 2-3 tactical statements before each election, to ensure the votes from the majority.

     The vast majority of new faces in the Progress Party (Frp) is now politically correct career politicians and not in any way idealists who are willing to take risks and work for idealistic goals.

     The funny thing is that even though they have thrown almost all principles onto the garbage and reduced cultural struggle to "reduce the flow of asylum seekers to a few thousands", they are still burn-branded in public, ridiculed, harassed and isolated by the humanist-Marxist.


     Parliamentary Representatives from the Progress Party (Frp), should at least read the document every single day and involved a bit when it is their duty to be the people's voice. Unfortunately, very few of them at all know what the document.no is about, and fewer than 5% of them know what "taqiyya" and "naskh" is.

     F eksempel. når en samlet presse valgte å ignorere den Svenske og Franske intifadaen før forrige valg av strategiske årsaker, noe som senere kostet FrP kanskje 5%, burde Siv ha instruert alle sine folk om å ringe ned ARK og andre nyhetsredaksjoner og presset dem til å dekke dette om dette.


     For example, when a combined force chose to ignore the Swedish and French intifada before the last election due to strategic reasons, which later cost FrP maybe 5% of votes, shouldn't have Siv (FrP leader) instructed all of her people to call the ARK and other newsrooms and press them to cover this?

     De er sinnssykt flittige, dyktige på konsolidering og hardt-arbeidende og de fleste på høyresiden har mye å lære av dem.

     They are insanely hard-working, skilled in the consolidation and hard-working and most on the right side has a lot to learn from them.


     Written by Anders Behring Breivik on document.no
     Translated by Google translator
     http://translate.google.com/#auto|en|

     Original text in Norwegian:

     2010-01-25 05:20:24

     folkefiende, carlchristian,

     Det som dere presterer å komme med her er ikke noe annet enn svært stygge hersketeknikker.

     Dere påstår at alle nordmenn som ikke følger landsmo(r)deren Gro Harlem Brundtlands definisjon, er rasister:
     "Alle som til enhver tid innehar Norsk pass er fullverdige Nordmenn"... Som betyr at selv Somalieren (med norsk pass) som tygger khat hele dagen, banker kona og sender halve trygden til al-Shabaab skal sees på som en fullverdig Nordmann.

     Hvis noen i dette landet VÅGER å se på denne Somalieren som noe annet enn en fullverdig Nordmann er de rasister og må brennmerkes offentlig. Og dere sier at alle som er uenig med deres ekstreme kulturmarxistiske verdensoppfatning - den utopiske, verdensborger-definisjonen er rasister?

     I så fall tror jeg dere har stemplet 95% av verdens befolkning som nettopp dette men det spiller vel en mindre rolle for dere?

     Dere er kun opptatt av å paralysere all debatt i samfunnet, å kneble alle som ikke er av samme oppfatning som dere, å utøve sosial kontroll på lik linje med de konservative Muslimene på Grønland? Så snart en person tar av seg den "ideologiske hijaben" sin er dere der med en gang som det trollet dere er.

     Beklager, men det fungerer ikke lenger. Flere blir i økende grad immune mot hersketeknikkene deres pga massiv inflasjon i retorikken.

     Jeg tror flertallet av Nordmenn krever full kulturell assimilering (Europeisk kultur) for å regne andre som fullverdige Nordmenn. Hans sin analyse er således korrekt. Norsk pass er irrelevant i denne sammenheng. Get over it...!
     :-)     2010-01-24 10:45:19

     Problemet med FrP etterhvert har blitt at i deres etterstrebenhet etter å nå opp til de multikulturalistiske krav og humanismens suisidale idealer har de på mange måter kastet ut babyen med badevannet.

     Genuin motstand har blitt redusert til å lytte til PR-byrået og gjøre 2-3 taktiske uttalelser før hvert valg, for å sikre seg stemmene til kjernen.

     De aller fleste nye fjesene i FrP er i dag politisk korrekte karrierepolitikere og ikke på noen måte idealister som er villig til å ta risiko eller jobbe for idealistiske mål.

     Det komiske er at selv om de har kastet så og si alle prinsipper på søppeldynga og redusert kulturkampen til å "redusere asylstrømmen med et par tusen" blir de fortsatt brennmerket offentlig, latterliggjort, plaget og isolert av humanist-marxistene.

     Stortingsrepresentanter fra FrP, burde i det minste lest document hver eneste dag og engasjert seg litt da det er deres plikt å være folkets talerør. Dessverre er det svært få av dem som i det hele tatt vet hva document er for noe, og færre enn 5% av dem vet hva taqiyya og naskh er.

     F eksempel. når en samlet presse valgte å ignorere den Svenske og Franske intifadaen før forrige valg av strategiske årsaker, noe som senere kostet FrP kanskje 5%, burde Siv ha instruert alle sine folk om å ringe ned ARK og andre nyhetsredaksjoner og presset dem til å dekke dette om dette.

     Jeg har stor respekt for hvordan Marxist-humanist nettverkene i Norge klarer å benytte makten sin optimalt gjennom "force multiplication" og samarbeid.
     De er sinnssykt flittige, dyktige på konsolidering og hardt-arbeidende og de fleste på høyresiden har mye å lære av dem.


      
     Printer-friendly version of this page Email this message to a friend
     Alert Moderators
     Report Spam or bad message  Alert Moderators on This GOOD Message
  • Video Embedded Video uploaded by Anders Behring Breivik: Knights Templar 2083   Webmaster   5y  8,510
  • Re: Inside the mind of Anders Behring Breivik (32)   peggyaus   5y  7,786
  • Image Embedded Victms faces   Webmaster   5y  7,988
 • How can I view entire discussion thread on a single page?

  How can I expand all forum messages on a single forum page?


   

  Donate to CureZone


  Terms of Service - Privacy Policy - Spam Policy - Disclaimer - Guidelines & Rules

  CureZone Newsletter is distributed in partnership with www.netatlantic.com


  Contact Us - About - Advertise - Stats

  Copyright 1999 - 2016  www.curezone.org

  1.031 sec, (4)

  ”I Cured My Candida”
  Eliminate Candida Symptoms Within Hours!


  Medically Proven Anti Diabetic Benefits
  Electrolyzed drinking water significantly redu...


  My favorite Iodine
  supplement comes down to one of these three products...


  ”I Cured My Candida”
  Eliminate Candida Symptoms Within Hours!


  Natural Cancer Remedies  Alkaline Water Ionizer Systems
  Cure Common Diseases And Detoxify Your Body Resulting I...


  Cure Arthritis Joint Pain
  Imagine life without joint pain


  Hulda Clark Cleanses
  Wormwood, Clove, Clarkia, Turmeric, Epsom Salt, Uva Ursi, Goldenr...


  Most Expensive B12 Vitamin
  Would you pay this much for a liquid b12 vitamin!?


  Medically Proven Anti Diabetic Benefits
  Electrolyzed drinking water significantly redu...


  Anti Diabetic Effect
  Improves blood glucose tolerance  Alkaline Water Ionizers
  Cure Common Diseases And Detoxify Your Body Resulting In Natur...


  Anti Diabetic Effect
  Improves blood glucose tolerance


  Anti Cancer Water
  Drink millions of medically studied and proven anti cancer ions in e...


  Immune System Boost
  Millions of antioxidant ions in every glass cure common disease na...


  Destroy Parasites Naturally
  Destroy Parasites Permanently in 30 Days or Less


  Anti Diabetic Effect
  Improves blood glucose tolerance


  Atomic Particle Silver Works
  High PPM Works: Trillions of Silver Atoms attached to wat...  The Tesla Shield™
  Transformational Technology For Mind Body And Soul.


  How to Zap
  Zapper information and instructions


  Best CANDIDA fungal treatment
  Clinically proven effective against thrush, yeast infect...


  Lugol’s Iodine Free S&H
  J.Crow’s® Lugol’s Iodine Solution. Restore lost reserves.


  The Tesla Shield™
  Transformational Technology For Mind Body And Soul.


  The World’s Best Nutrition Supplement
  Optimize your health with a whopping 415 100% or...


  Cellular Health with CellPep
  Well balanced low cost cellular maintenance natural suppl...


  -Orp Oxygen Cures Cancer
  Medical Research proves an abundance of Oxygen -ORP benefits ...


  Boost Your Immunity System
  Increase Oxygen to your cells & boost the bodies Immune Sys...


  Oxygen Weight Loss Liquid
  Fast Effortless Weight Loss with Oxygen Rich -ORP Natural An...


  Your Ad Here