CureZone
Old Format -> CureZone.INFO
Image Embedded Re: Inside the mind of Anders Behring Breivik (32)
 • Image Embedded Inside the mind of Anders Behring Breivik (32)   Webmaster   5y  9,256
  • Image Embedded ... ... ... ... ... ... ... Message posted on document.no by Anders Behr...   Webmaster   5y  8,672
   • Image Embedded 2010-02-16 19:25:24 ... ... ... According to two studies, 13% of young British...   Webmaster   5y  7,949
    • 2010-01-25 05:20:24 ... ... Public Enemy, Carl Christian, ... ... What you man...   Webmaster   5y  8,423  
     Randomly assigned avatar. Click to see my profile.
     Webmaster
     Date: 7/23/2011 6:54:24 AM   ( 5y ago )   Hits:   8423
     2010-01-25 05:20:24

     Public Enemy, Carl Christian,

     What you manage to come up with here is nothing but very nasty power control techniques.

     You claim that all Norwegians who do not follow Landsmo's container Gro Harlem Brundtland definition, are racist:

     "Everyone who has a Norwegian passport is fully valued Norwegian"

     ... Which means that even a Somali (with a Norwegian passport) who chews khat all day, who beats his wife and sends half of his money to al-Shabaab should be viewed as a full-blooded Norwegian?

     According to you, anyone in this country who dares to look at the Somali as anything other than a full-Norwegian is racists and need to be iron-branded in public?

     And you say that everyone who disagrees with your extreme kultur-Marxistic world view - the utopian, global citizen definition, is racists?

     In that case, I think you have labeled 95% of the world population exactly that ( racists ) but they (95%) just play a minor role, according to you?


     You are only committed to paralyze all the debate in society, to silence all those who are not of the same opinion as you, to exercise social control in line with the conservative Muslims in Greenland?

     As soon as a person takes off his "ideological hijab" that is where you are with your ideological gang to gang them, the troll you are.


     Sorry, but it does not work anymore. More and more people will be increasingly immune to your rule techniques due to the massive inflation of your rhetoric.

     I think the majority of Norwegians expect full cultural assimilation (European culture) to count all others as full Norwegians.
     The analysis of Hans is thus correct.

     Norwegian passport is irrelevant in this context. Get over it ...!
     :-)
     2010-01-24 10:45:19

     The problem with the Progress Party (FrP) have become that in their strugle to reach out to the multiculturalist standards and humanisms suicidal ideals, they have in many ways thrown out the baby with the bath water.

     Genuine resistance has been reduced to listening to the PR agency and do 2-3 tactical statements before each election, to ensure the votes from the majority.

     The vast majority of new faces in the Progress Party (Frp) is now politically correct career politicians and not in any way idealists who are willing to take risks and work for idealistic goals.

     The funny thing is that even though they have thrown almost all principles onto the garbage and reduced cultural struggle to "reduce the flow of asylum seekers to a few thousands", they are still burn-branded in public, ridiculed, harassed and isolated by the humanist-Marxist.


     Parliamentary Representatives from the Progress Party (Frp), should at least read the document every single day and involved a bit when it is their duty to be the people's voice. Unfortunately, very few of them at all know what the document.no is about, and fewer than 5% of them know what "taqiyya" and "naskh" is.

     F eksempel. når en samlet presse valgte å ignorere den Svenske og Franske intifadaen før forrige valg av strategiske årsaker, noe som senere kostet FrP kanskje 5%, burde Siv ha instruert alle sine folk om å ringe ned ARK og andre nyhetsredaksjoner og presset dem til å dekke dette om dette.


     For example, when a combined force chose to ignore the Swedish and French intifada before the last election due to strategic reasons, which later cost FrP maybe 5% of votes, shouldn't have Siv (FrP leader) instructed all of her people to call the ARK and other newsrooms and press them to cover this?

     De er sinnssykt flittige, dyktige på konsolidering og hardt-arbeidende og de fleste på høyresiden har mye å lære av dem.

     They are insanely hard-working, skilled in the consolidation and hard-working and most on the right side has a lot to learn from them.


     Written by Anders Behring Breivik on document.no
     Translated by Google translator
     http://translate.google.com/#auto|en|

     Original text in Norwegian:

     2010-01-25 05:20:24

     folkefiende, carlchristian,

     Det som dere presterer å komme med her er ikke noe annet enn svært stygge hersketeknikker.

     Dere påstår at alle nordmenn som ikke følger landsmo(r)deren Gro Harlem Brundtlands definisjon, er rasister:
     "Alle som til enhver tid innehar Norsk pass er fullverdige Nordmenn"... Som betyr at selv Somalieren (med norsk pass) som tygger khat hele dagen, banker kona og sender halve trygden til al-Shabaab skal sees på som en fullverdig Nordmann.

     Hvis noen i dette landet VÅGER å se på denne Somalieren som noe annet enn en fullverdig Nordmann er de rasister og må brennmerkes offentlig. Og dere sier at alle som er uenig med deres ekstreme kulturmarxistiske verdensoppfatning - den utopiske, verdensborger-definisjonen er rasister?

     I så fall tror jeg dere har stemplet 95% av verdens befolkning som nettopp dette men det spiller vel en mindre rolle for dere?

     Dere er kun opptatt av å paralysere all debatt i samfunnet, å kneble alle som ikke er av samme oppfatning som dere, å utøve sosial kontroll på lik linje med de konservative Muslimene på Grønland? Så snart en person tar av seg den "ideologiske hijaben" sin er dere der med en gang som det trollet dere er.

     Beklager, men det fungerer ikke lenger. Flere blir i økende grad immune mot hersketeknikkene deres pga massiv inflasjon i retorikken.

     Jeg tror flertallet av Nordmenn krever full kulturell assimilering (Europeisk kultur) for å regne andre som fullverdige Nordmenn. Hans sin analyse er således korrekt. Norsk pass er irrelevant i denne sammenheng. Get over it...!
     :-)     2010-01-24 10:45:19

     Problemet med FrP etterhvert har blitt at i deres etterstrebenhet etter å nå opp til de multikulturalistiske krav og humanismens suisidale idealer har de på mange måter kastet ut babyen med badevannet.

     Genuin motstand har blitt redusert til å lytte til PR-byrået og gjøre 2-3 taktiske uttalelser før hvert valg, for å sikre seg stemmene til kjernen.

     De aller fleste nye fjesene i FrP er i dag politisk korrekte karrierepolitikere og ikke på noen måte idealister som er villig til å ta risiko eller jobbe for idealistiske mål.

     Det komiske er at selv om de har kastet så og si alle prinsipper på søppeldynga og redusert kulturkampen til å "redusere asylstrømmen med et par tusen" blir de fortsatt brennmerket offentlig, latterliggjort, plaget og isolert av humanist-marxistene.

     Stortingsrepresentanter fra FrP, burde i det minste lest document hver eneste dag og engasjert seg litt da det er deres plikt å være folkets talerør. Dessverre er det svært få av dem som i det hele tatt vet hva document er for noe, og færre enn 5% av dem vet hva taqiyya og naskh er.

     F eksempel. når en samlet presse valgte å ignorere den Svenske og Franske intifadaen før forrige valg av strategiske årsaker, noe som senere kostet FrP kanskje 5%, burde Siv ha instruert alle sine folk om å ringe ned ARK og andre nyhetsredaksjoner og presset dem til å dekke dette om dette.

     Jeg har stor respekt for hvordan Marxist-humanist nettverkene i Norge klarer å benytte makten sin optimalt gjennom "force multiplication" og samarbeid.
     De er sinnssykt flittige, dyktige på konsolidering og hardt-arbeidende og de fleste på høyresiden har mye å lære av dem.


      
     Printer-friendly version of this page Email this message to a friend
     Alert Moderators
     Report Spam or bad message  Alert Moderators on This GOOD Message
  • Video Embedded Video uploaded by Anders Behring Breivik: Knights Templar 2083   Webmaster   5y  8,323
  • Re: Inside the mind of Anders Behring Breivik (32)   peggyaus   5y  7,611
  • Image Embedded Victms faces   Webmaster   5y  7,797
 • How can I view entire discussion thread on a single page?

  How can I expand all forum messages on a single forum page?


   

  Donate to CureZone


  Terms of Service - Privacy Policy - Spam Policy - Disclaimer - Guidelines & Rules

  CureZone Newsletter is distributed in partnership with www.netatlantic.com


  Contact Us - About - Advertise - Stats

  Copyright 1999 - 2016  www.curezone.org

  0.288 sec, (4)

  Reverse Type 2 Diabetes
  In 3 simple steps, she nails what no one wants to reveal how t...


  Skin Disorder Cure
  Cure all skin disorders safely with no side effects or scarring.


  Natural Cancer Remedies


  4 Day Liver Detox
  I found relief from toxic liver problems in just 4 short days! Check...  Hulda Clark Zappers
  VariZapper, the most advanced Clark Zapper! Programmable through p...


  Cloves & Wormwood
  Hulda Clark Cleanses


  Fast Easy Weight loss
  Drop pounds daily drinking antioxidant detox ionized water which...


  Skin Disorder Cure
  Cures all common skin disorders fast and safely with no side effect...


  3 Best Iodine Supplements
  Dr. Group Analyzes the 3 Best Kinds! Lugols, Potassium or Na...


  Detoxify Your Body
  Internal cleanse with millions of antioxidant ions in every glass!  Cures Common Diseases
  Millions of antioxidant ions boost immune system function curing...


  Atomic Silver For Lyme
  Pure Colloidal Silver 5000 to 10,000 PPM, Only Atomic Particles...


  ”I Cured My Candida”
  Eliminate Candida Symptoms Within Hours!


  Colloidal Gold 50% OFF SALE- Memory Booster
  Colloidal Gold- Enhances Memory and Focus-...


  20lbs lost drinking water
  Lose 20 lbs drinking millions of antioxidant detoxifying ion...


  Proven Parasite Diet
  The Only Legitimate Diet for Destroying Parasites in 30 Days or L...


  Proven medical anti-diabetic benefits
  Electrolyzed drinking water significantly reduce...


  Liquid Weight Loss
  Lose weight fast with naturally detoxifying antioxidant cleansing l...  -Orp Detox & Cleanses Internal Organs
  Cure Gout with Oxygen & lose weight by benefitin...


  Oxygen Rich Water Detoxifies the body
  Detoxify and experience Weight Loss with Oxygen ...


  -Orp Detox & Cleanses Internal Organs
  Cure Gout with Oxygen & lose weight by benefitin...


  new scientific longevity formula
  new supplement with cutting edge ingredients all scie...


  Oxygen Weight Loss Liquid
  Fast Effortless Weight Loss with Oxygen Rich -ORP Natural An...


  Bio Cleanse Detox Kit
  ”This program is probably one of the best on the market, especia...


  Be a Man Again!
  Recover Your Manhood with PriMale.


  Cure Candida Overgrowth
  Clear Candidiasis Fungal Infections Quickly With No Difficult ...


  The Krill Miracle™
  Concentrated Omega 3, 6 & 9, Many Times More Powerful than Fish Oil...


  How to Zap
  Zapper information and instructions


  J.Crow’s® Lugol’s Iodine
  Free S&H.Restore lost reserves.J.CROW’S®Lugol’s Iodine Solut...


  The Tesla Shield™
  Transformational Technology For Mind Body And Soul.


  Your Ad Here